เทคโนโลยีนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น แม้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง และอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการได้เข่นกัน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่าย การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันในด้านความเร็ว โดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก มีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสารด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก รวดเร็วตลอดเวลา จะเห็นว่าชีวิตปัจจุบันเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีเป็นอันมาก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงาน

การแสดงความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ

การที่จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องมีการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ดังเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของภาคเอกชนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆต่อภาครัฐ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกระจายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ

เทคโนโลยีสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรได้โดยรวดเร็วและถึงตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์และใช้งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทำงานให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ใช้เวลาในการทำงานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงกิจการต่างๆของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  เป็นสื่อกลาง และเป็นช่องทางประสานงานกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้หรือดำเนินกิจกรรมอื่นอันเป็นประโยชน์หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การฝึกอบรมหรือความช่วยเหลือในการปรับปรุงหรือพัฒนาการผลิต การให้บริการ การบริหารจัดการ การหาแหล่งทุน การตลาด และอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย เป็นต้น

การเลือกใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิต ด้านจิตใจลดต่ำลง เพราะมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้อาวุธที่ทันสมัย ทำลายล้างมนุษย์ด้วยกันเอง การโจรกรรมข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ความหมกมุ่นกับเทคโนโลยีเกินพอดีทำให้คนเราเหินห่างจากธรรมชาติ การใช้ชีวิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป โดยมุ่งหวังแต่สิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้สูญเสียศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และเกิดความเคยชิน ส่งผลให้มนุษย์ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี

การจัดสัมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

 

การสัมมนาเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการประชุมที่มีการให้ข้อมูล การอภิปราย การสรุป รวมทั้งให้คำปรึกษาในเทคนิควิธีการเรียนการสอน ซึ่งมาจากค้นคว้าวิจัย แล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิด หรือผลงานร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้ในระดับอุดมศึกษา เป็นกระบวนการในการเพิ่มความรู้ ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักคิด มีโอกาสฝึกฝนตนเองในหลายๆด้านนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์การ

การจัดสัมมนาเป็นการพัฒนาบุคคลากร

โดยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดสัมมนาของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เกี่ยวกับการนำ 3G  มาใช้กับการศึกษา นั่นคือ โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกล และการศึกษาผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ อันก่อให้เกิดแนวคิดและทางเลือกที่ดีสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3G เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล หรือนักเรียนด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนด้วยตนเองได้ และยังสามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนได้

สิ่งที่การเรียนการสอนระบบดาวเทียมได้รับผลตอบรับที่ดี มาจากองค์ประกอบอื่นๆเกี่ยวข้องด้วย เช่น ทางด้านเทคโนโลยี ระบบโครงข่าย วัสดุอุปกรณ์ทั้งต้นทางและปลายทาง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงบุคลากรที่มีการพัฒนารูปแบบทางการศึกษาให้เหมาะกับผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่เพียงแต่ผู้ที่ด้อยโอกาสตามชนบทเท่านั้น ยังมีระบบสำหรับผู้พิการทางสายตา เช่น การเรียนรู้โดยใช้ภาพวิดีโอ การบรรยายทางวิชาการการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

เทคโนโลยี 3G เหมาะในการนำมาใช้เพื่อการศึกษา เนื่องจากอุปกรณ์ทางการสื่อสารสามารถนำเสนอบริการมัลติมีเดียแบบเคลื่อนที่ได้หลากหลายมาก และทางผู้ให้บริการเครือข่ายตามเข้ามาร่วมมือในการสนับสนุนโครงการนี้ ทำให้ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้น อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้บริการปลายทางที่เป็นโทรศัพท์มือถือยังมีข้อจำกัดทำให้ต้องดัดแปลงรูปแบบและเนื้อหาในการเรียนการสอนทางไกลให้เหมาะสมกับการนำเสนอผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

ในประเทศเริ่มมีการใช้ระบบ 3G ในการเรียนสอนทางไกลกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการต้นแบบในชนบท เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงได้ตลอดเวลาหากมีจุดบกพร่อง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่น่าสนใจที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของคนในชาติอีกหลายโครงการ

Google Glass แว่นตาอัจฉริยะยุคใหม่

แว่นตาที่คอมพิวเตอร์และหน้าจอติดตั้งอยู่กับตัวแว่น และมีกล้องติดอยู่ ขาแว่นรองรับการใช้งานระบบสัมผัส และรองรับการสั่งงานด้วยเสียง ปัญหาคือด้วยพื้นที่การแสดงผลที่มีจำกัด มันจะทำอะไรได้บ้าง คงเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัย เพราะราคาของมันในตอนนี้วางจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 49,000 บาท ถ้าพูดไปมันก็ทำให้เราเหมือนมี Google ติดตัวเราตลอดเวลา มันสามารถแสดงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนหรือ Google accounts บนหน้าจอของ Google Glass, รับสายที่โทรเข้ามา, ส่งข้อความ, ถ่ายรูปและวิดีโอ, แสดงแผนที่, แสดงผลการค้นหา และทีเด็ดที่สุด คือ รองรับ Google Now ด้วย

Google Glass มีคุณสมบัติและฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกับสมาร้ทโฟน

ทั้งเรื่องของการถ่ายภาพและฟีเจอร์ที่ดึงเอางานถนัดอย่างระบบค้นหาเข้ามาผสมโรง ที่โดดเด่นก็ คือระบบการค้นหาด้วยเสียง มันจะมีส่วนของไจโรสโคป ตัววัดต่างๆ และเข็มทิศ ซึ่งทั้งหมดจะถูกรันด้วยหน่วยประมวลผล และมีการเชื่อมต่อ อาทิ Wi-Fi , Bluetooth , GPS ซึ่งขณะที่น้ำหนักของ Google Glass ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่มากนัก เมื่อมันพอๆกับสมาร์ทโฟนหรือราวๆแว่นกันแดด 3 อัน อย่างไรก็ดี Google Glass ยังเข้าทำเนีบยของโปรเจ็กส์ระยะเบต้าอยู่มาก ทั้งการเปิดให้เหล่านักพัฒนาได้ร่วมทดสอบ เชื่อว่า Google Glass ในเวอร์ชั่นพร้อมจำหน่ายจะทำได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ส่วนดีไซน์นั้นทำให้นึกถึงภาพยนตร์ไซไฟอย่างที่เห็นกัน

ชิ้นส่วนภายในที่ใช้ผลิต Google Glass ก็คล้ายกับชิ้นส่วนในสมาร์ทโฟนระดับกลางๆ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องซีพียูว่าใช้ของใคร ข้อมูลที่ออกมามีแค่กล้อง 5 ล้านพิกเซล รองรับการถ่ายวิดโอที่, 720p มีพื้นที่เก็บข้อมูล 16 GB ส่วนแบตเตอรี่บอกแค่ว่าใช้งานแบบปกติได้หนึ่งวันเต็มๆ จะใช้งานได้สั้นกว่านี้ถ้าใช้บันทึกวิดีโอหรือแชทผ่านวิดีโอ ส่วนหน้าจอเทียบเท่ากับมีจอ HD ขนาด 25 นิ้ววางอยู่ด้านหน้าห่างไป 2.4 เมตร ฮาร์ดแวร์อีกตัวที่น่าสนใจก็คือ bone conduction transducer ที่ส่งเสียงด้วยการสั่นไปยังหูชั้นในได้โดยตรงเลย

มีอะไรบ้างใน Google Glass

- มีปุ่มถ่ายภาพ  รับข้อมูลเข้าผ่านทัชแพดและเสียง
- มีไจโรสโคป ตัววัดต่างๆ (accelerometer) และเข็มทิศ
- มีการทดลองฟีเจอร์ถ่ายรูปทุก 10 วินาที และฟีเจอร์ค้นหาข้อมูลด้วยเสียง
- มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องที่มากพอจะเก็บภาพหรือวีดีโอ
- รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi , Bluetooth , GPS
- น้ำหนักประมาณสมาร์ทโฟน หรือประมาณแว่นตากันแดดสามอัน
- ราคาราว  1,500 ดอลลาร์ (ราว 49,000 บาท)

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำมาต่อยอด

การตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดปัญหาและเลือกวิธีการไปปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจ จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาปรับปรุงให้องค์การดีขึ้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจ ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กร มาร่วมกลุ่มกันทำงาน โดยกำหนดหน้าที่ให้แต่ละคนมีส่วนร่วม เกิดการระดมสมองพูดคุยถึงปัญหา ช่วยกันหาข้อมูลให้มากที่สุดมาเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา เสนอแนวทางเลือกโดยบอกข้อดี ข้อเสีย ของวิธีการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย มีตัวเลือกมีแนวทางในการตัดสินใจมากขึ้น โดยพิจารณาผลที่เกิดกระทบกับองค์การน้อยที่สุด

การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และความรู้ของอีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคคลให้เป็นความรู้ของกลุ่ม และเป็นความรู้ขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและการสร้างสรรค์สังคม การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นกระบวนการสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ ที่ทำให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ โดยมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การที่คนจะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆก่อน จึงมาเรียนรู้จากข้อดีของกันและกัน จากประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จมาก่อน นำมาประยุกต์และสร้างเป็นความรู้ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. คน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ที่สมควรนำออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่ง โดยก็ควรจะเป็นคนที่มีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้นั้น ด้วยความเต็มใจ

2. สถานที่ และบรรยากาศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดี มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน จะทำให้คนเหล่านั้นมาเจอกันพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสบายใจ

3. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น กระดานสำหรับเขียน คอมพิวเตอร์สำหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้รวมถึงการแบ่งปันหรือการส่งต่อข้อมูล