การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ของเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงข้อดีต่าง ๆ

คำว่าเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา สารสนเทศ หมายถึง  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดเวลาในการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และยังสามารถจัดเรียง แก้ไข และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน เพราะระบบสารสนเทศนั้นสามารถจัดการกับงานที่มีความซับซ้อนได้รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น และต้นทุนในการดำเนินงาน รวมไปถึงค่าบุคลากรอีกด้วย ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทำให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว และการสื่อสารที่รวดเร็ว ก็สร้างความก้าวหน้าอีกมากมาย ทุกวันนี้เราสามารถติดต่อข้ามโลกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที สามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน ระบบสารสนเทศช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดี โดยช่วยในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารข้อมูล จัดเรียง สืบค้นข้อมูลและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้นข้อดีและประโยชน์ของเทคโนโลยีปัจจุบันยังช่วยให้ในชีวิตประจำวันของเราสะดวกขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนและยังช่วยให้เราดูข่าวสารที่รวดเร็วอีกด้วย

การจัดสัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี เนื่องจากกำลังเข้าสู่ยุคของ ICT ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook และ Twitter ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงของผู้คน รายละเอียดการใช้งานบริการผ่าน Social Media สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ปัจจุบัน

ซึ่งไม่เพียงแต่ Facebook จะใช้โพสต์ข้อความอัพโหลดรูปเท่านั้น ยังมีการประยุกต์ใช้งานในด้านการเรียนการสอน นำข้อดีในส่วนของการความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรได้อย่างรวดเร็วด้วย ผู้สอนสามารถศึกษาเทคนิคและความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงและการใช้งานร่วมกัน ฉะนั้นการสร้างมิติใหม่ของการศึกษาไทยในการเข้าถึงการปรับใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ดังนั้นสิ่งที่ตามเมื่อนักเรียนมีเครื่องมือสำหรับการเรียนที่นอกเหนือจากตำรา หนังสือ ครู ในฐานะผู้สอนและผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการ จัดการเรียนการสอน จึงต้องพลิกโฉมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ทำให้บุคคลที่มีเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู้ การปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในรูปแบบ ต่าง ๆ ย่อมมีข้อได้เปรียบในดำเนินชีวิต ฉะนั้น  ICT ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู้ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หากเราทุกคนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับมัลติมีเดียที่มีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิง และในด้านการศึกษามัลติมีเดียได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอน ในลักษณะแผ่นซีดี รอมและอื่นๆ โดยที่มัลติมีเดียจะกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางการศึกษาในอนาคต เพราะสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งเสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ที่สำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้นสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ในปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมากขึ้น สามารถสร้างความสะดวกสบาย เพราะ ไม่ต้องเดินทางไปสัมมานาที่ต่างๆ เพราะมีเผยแพร่ความรู้จากการสัมมนาผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้

การจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตให้แก่องค์กร

การสัมมนา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัววิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพราะผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นมีหน้าที่เป็นผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือเป็นทั้งผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและคอยแสดงความคิดเห็นของตนเองออกไปด้วย ดังนั้นการที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม ได้แสดงว่าความคิดเห็น และได้เสนอแนวคิดจึงเป็นหัวใจสำคัญ

จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนามี ดังนี้
1.อบรม ฝึกฝน แนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ
2.พิจารณาหัวข้อที่เป็นประเด็นและทำความเข้าใจ ช่วยกันพิจารณาหัวข้อที่สงสัยของผู้อื่น
3.เสนอเรื่องราวที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ การเสนอความคิดเห็นที่ทันสมัยย่อมเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กร
4.แสวงหาข้อตกลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และแสดงความคิดเห็นในสิ่งตนสงสัย รับฟังความคิดเห็นนำกลับมาพิจารณา

ในการจัดสัมมนาแต่ละครั้งนั้นผู้จัดได้คาดหวังว่าจะนำผลข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติในสิ่งที่เป็นปัญหาร่วมกัน โดยจะได้ผลลัพธ์ไปทางใดก็ขึ้นอยู่กับการจัดสัมมนาเป็นสำคัญ แต่อย่างน้อยการจัดสัมมนานั้นทำให้สมาชิกได้รับความรู้ ความคิด และที่สำคัญยังได้รับฟังปัญหาของผู้อื่น เป็นการสานสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจไปในทางที่ดี

ในปัจจุบันมีการจัดสัมมนาเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งภายในบริษัทจัดขึ้น และการส่งพนักงานออกไปสัมมนายังภายนอกองค์กร หรือการจัดสัมมนาให้ความรู้กับคนทั่วไปที่สนใจในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาให้กับผู้สนใจขายสินค้าทางออนไลท์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เห็นได้ทั่วไปตามหน้าเว็บไซต์ มีการจัดอบรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้ว่าควรทำการค้าขายอย่างไร ควรขายสินค้าประเภทไหนถึงจะเจาะกลุ่มลูกค้าได้ เนื่องจากการทำธุรกิจทางโลกออนไลท์นั้นไม่ใช้เรื่องง่ายๆ

ในสมัยนี้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้สร้างความสะดวกสบาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะ ไม่ต้องเดินทางไปสัมมานาหรืออบรมยังที่ต่างๆ มีบริการอบรมทางอินเตอร์เน็ตผ่านวีดีโอ การสัมมนาเผยแพร่ความรู้จึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน

การแลกเปลี่ยนความรู้การจักการความรู้และเทคโนโลยี

การแลกเปลี่ยนความรู้การจักการความรู้และเทคโนโลยี

กระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  กล่าวคือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่เอื้อให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ  ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต  ช่วยในการแสวงหาความรู้จากแหล่งใหม่ๆ  ทำให้เกิดการเข้าถึงความรู้  มีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้การมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยกระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการความรู้  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร   ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 7 ดังนี้

การบ่งชี้ความรู้หรือการค้นหาความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมี วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย อะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจำเป็นต้องรู้ว่า  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือการทำแผนที่ความรู้ เพื่อหาว่าความรู้ใดมีความสำคัญสำหรับองค์กร แล้วจัดลำดับความสำคัญของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและแสวงหาความรู้ จากแผนที่ความรู้ องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ที่จำเป็นที่ต้องการมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้วองค์กรก็จะต้องหาวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายมารวมไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จคือ บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต โดยองค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจและใช้ได้ง่าย  ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ การเข้าถึงความรู้ องค์กรต้องมีวิธีการจัดเก็บและกระจายความรู้เพื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีผสมผสานเพื่อให้บุคลากรได้เลือกใช้วิธีการตามความถนัดและความสะดวก การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการจัดการความรู้คือการเรียนรู้ของบุคลากรและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร การเรียนรู้ของบุคลากรจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะไปเพิ่มพูนความรู้ขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้เหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งของงาน

เพิ่มคุณค่าแก่ธุรกิจสินค้าและการบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

การบริหารและจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเรื่องใหม่และเป็นความจำเป็นในการบริหารและจัดการในองค์กรทุกระดับ การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนในการช่วยลดปัญหาและสร้างภาพรวมของระบบสารสนเทศขององค์กรขึ้นมา แต่การจะตัดสินในในการดำเนินธุรกิจก็น่าจะได้รับการวิเคราะห์ในเรื่องของความคุ้มค่าและความเป็นไปได้และโครงการสารสนเทศถ้าสร้างขึ้นมาโดยมีการจัดทำการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้หน่วยงานสามารถนำระบบสารสนะทศไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจสมัยใหม่จะมีการให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความรู้และถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของหน่วยงาน มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารความรู้และการตั้งชุมชนความรู้ขึ้น ในกระบวนการบริหารความรู้นั้นจะมีการวิเคราะห์และแยกแยะกระบวนการในการทำงนออกมา เป็นความรู้ที่นำระบบไอทีเข้ามาช่วยเสริมและบริหารความรู้ของการทำงานในขั้นตอนท้ายของการบริหารความรู้จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ ซึ่งเป็นระโยชน์อย่างยิ่งต่อการออกแบบระบบไอที

ธุรกิจต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบแอพพลิชั่น เครือข่าย และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ส่งผลให้การควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายที่สุดของฝ่ายไอทีในองค์กร เพื่อให้องค์กรต่างๆมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งยังสามารถตั้งค่าการต่อเชื่อมของระบบต่างๆได้ใหม่โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตามปกติที่มีอยู่เดิม ดังนั้นธุรกิจต่างๆจึงสามารถดูแลและบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ง่ายขึ้น ผนวกรวมบริการคลาวด์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แทบทุกประเทศในโลกล้วนต้องการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับประเทศอื่นๆด้วยการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ความได้เปรียบในเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลต่ออำนาจการต่อรองในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่มีบทบาทในโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อประชาคมโลกจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบันเป็นไปอย่างมั่นคงและรู้เท่าทันถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อตนเองและสังคม

ความท้าทายที่แท้จริงของธุรกิจไทยในยุคดิจิตอล

คือ การสร้างโมเดลธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับสภาพแวดล้อมที่ใช้ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นเป็นแรงขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าว องค์กรต่างๆ ต้องนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดระเบียบและมีปริมาณมหาศาลเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดและสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของตนให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างเต็มที่ เพิ่มความภักดีของลูกค้าและสร้างผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น