การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำมาต่อยอด

การตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดปัญหาและเลือกวิธีการไปปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจ จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาปรับปรุงให้องค์การดีขึ้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจ ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กร มาร่วมกลุ่มกันทำงาน โดยกำหนดหน้าที่ให้แต่ละคนมีส่วนร่วม เกิดการระดมสมองพูดคุยถึงปัญหา ช่วยกันหาข้อมูลให้มากที่สุดมาเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา เสนอแนวทางเลือกโดยบอกข้อดี ข้อเสีย ของวิธีการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย มีตัวเลือกมีแนวทางในการตัดสินใจมากขึ้น โดยพิจารณาผลที่เกิดกระทบกับองค์การน้อยที่สุด

การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และความรู้ของอีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคคลให้เป็นความรู้ของกลุ่ม และเป็นความรู้ขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและการสร้างสรรค์สังคม การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นกระบวนการสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ ที่ทำให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ โดยมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การที่คนจะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆก่อน จึงมาเรียนรู้จากข้อดีของกันและกัน จากประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จมาก่อน นำมาประยุกต์และสร้างเป็นความรู้ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. คน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ที่สมควรนำออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่ง โดยก็ควรจะเป็นคนที่มีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้นั้น ด้วยความเต็มใจ

2. สถานที่ และบรรยากาศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดี มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน จะทำให้คนเหล่านั้นมาเจอกันพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสบายใจ

3. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น กระดานสำหรับเขียน คอมพิวเตอร์สำหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้รวมถึงการแบ่งปันหรือการส่งต่อข้อมูล

การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ของเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงข้อดีต่าง ๆ

คำว่าเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา สารสนเทศ หมายถึง  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดเวลาในการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และยังสามารถจัดเรียง แก้ไข และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน เพราะระบบสารสนเทศนั้นสามารถจัดการกับงานที่มีความซับซ้อนได้รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น และต้นทุนในการดำเนินงาน รวมไปถึงค่าบุคลากรอีกด้วย ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทำให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว และการสื่อสารที่รวดเร็ว ก็สร้างความก้าวหน้าอีกมากมาย ทุกวันนี้เราสามารถติดต่อข้ามโลกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที สามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน ระบบสารสนเทศช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดี โดยช่วยในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารข้อมูล จัดเรียง สืบค้นข้อมูลและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้นข้อดีและประโยชน์ของเทคโนโลยีปัจจุบันยังช่วยให้ในชีวิตประจำวันของเราสะดวกขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนและยังช่วยให้เราดูข่าวสารที่รวดเร็วอีกด้วย

การจัดสัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี เนื่องจากกำลังเข้าสู่ยุคของ ICT ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook และ Twitter ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงของผู้คน รายละเอียดการใช้งานบริการผ่าน Social Media สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ปัจจุบัน

ซึ่งไม่เพียงแต่ Facebook จะใช้โพสต์ข้อความอัพโหลดรูปเท่านั้น ยังมีการประยุกต์ใช้งานในด้านการเรียนการสอน นำข้อดีในส่วนของการความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรได้อย่างรวดเร็วด้วย ผู้สอนสามารถศึกษาเทคนิคและความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงและการใช้งานร่วมกัน ฉะนั้นการสร้างมิติใหม่ของการศึกษาไทยในการเข้าถึงการปรับใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ดังนั้นสิ่งที่ตามเมื่อนักเรียนมีเครื่องมือสำหรับการเรียนที่นอกเหนือจากตำรา หนังสือ ครู ในฐานะผู้สอนและผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการ จัดการเรียนการสอน จึงต้องพลิกโฉมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ทำให้บุคคลที่มีเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู้ การปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในรูปแบบ ต่าง ๆ ย่อมมีข้อได้เปรียบในดำเนินชีวิต ฉะนั้น  ICT ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู้ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หากเราทุกคนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับมัลติมีเดียที่มีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิง และในด้านการศึกษามัลติมีเดียได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอน ในลักษณะแผ่นซีดี รอมและอื่นๆ โดยที่มัลติมีเดียจะกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางการศึกษาในอนาคต เพราะสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งเสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ที่สำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้นสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ในปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมากขึ้น สามารถสร้างความสะดวกสบาย เพราะ ไม่ต้องเดินทางไปสัมมานาที่ต่างๆ เพราะมีเผยแพร่ความรู้จากการสัมมนาผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้

การจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตให้แก่องค์กร

การสัมมนา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัววิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพราะผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นมีหน้าที่เป็นผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือเป็นทั้งผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและคอยแสดงความคิดเห็นของตนเองออกไปด้วย ดังนั้นการที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม ได้แสดงว่าความคิดเห็น และได้เสนอแนวคิดจึงเป็นหัวใจสำคัญ

จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนามี ดังนี้
1.อบรม ฝึกฝน แนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ
2.พิจารณาหัวข้อที่เป็นประเด็นและทำความเข้าใจ ช่วยกันพิจารณาหัวข้อที่สงสัยของผู้อื่น
3.เสนอเรื่องราวที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ การเสนอความคิดเห็นที่ทันสมัยย่อมเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กร
4.แสวงหาข้อตกลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และแสดงความคิดเห็นในสิ่งตนสงสัย รับฟังความคิดเห็นนำกลับมาพิจารณา

ในการจัดสัมมนาแต่ละครั้งนั้นผู้จัดได้คาดหวังว่าจะนำผลข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติในสิ่งที่เป็นปัญหาร่วมกัน โดยจะได้ผลลัพธ์ไปทางใดก็ขึ้นอยู่กับการจัดสัมมนาเป็นสำคัญ แต่อย่างน้อยการจัดสัมมนานั้นทำให้สมาชิกได้รับความรู้ ความคิด และที่สำคัญยังได้รับฟังปัญหาของผู้อื่น เป็นการสานสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจไปในทางที่ดี

ในปัจจุบันมีการจัดสัมมนาเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งภายในบริษัทจัดขึ้น และการส่งพนักงานออกไปสัมมนายังภายนอกองค์กร หรือการจัดสัมมนาให้ความรู้กับคนทั่วไปที่สนใจในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาให้กับผู้สนใจขายสินค้าทางออนไลท์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เห็นได้ทั่วไปตามหน้าเว็บไซต์ มีการจัดอบรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้ว่าควรทำการค้าขายอย่างไร ควรขายสินค้าประเภทไหนถึงจะเจาะกลุ่มลูกค้าได้ เนื่องจากการทำธุรกิจทางโลกออนไลท์นั้นไม่ใช้เรื่องง่ายๆ

ในสมัยนี้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้สร้างความสะดวกสบาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะ ไม่ต้องเดินทางไปสัมมานาหรืออบรมยังที่ต่างๆ มีบริการอบรมทางอินเตอร์เน็ตผ่านวีดีโอ การสัมมนาเผยแพร่ความรู้จึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน

การแลกเปลี่ยนความรู้การจักการความรู้และเทคโนโลยี

การแลกเปลี่ยนความรู้การจักการความรู้และเทคโนโลยี

กระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  กล่าวคือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่เอื้อให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ  ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต  ช่วยในการแสวงหาความรู้จากแหล่งใหม่ๆ  ทำให้เกิดการเข้าถึงความรู้  มีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้การมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยกระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการความรู้  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร   ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 7 ดังนี้

การบ่งชี้ความรู้หรือการค้นหาความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมี วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย อะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจำเป็นต้องรู้ว่า  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือการทำแผนที่ความรู้ เพื่อหาว่าความรู้ใดมีความสำคัญสำหรับองค์กร แล้วจัดลำดับความสำคัญของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและแสวงหาความรู้ จากแผนที่ความรู้ องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ที่จำเป็นที่ต้องการมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้วองค์กรก็จะต้องหาวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายมารวมไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จคือ บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต โดยองค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจและใช้ได้ง่าย  ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ การเข้าถึงความรู้ องค์กรต้องมีวิธีการจัดเก็บและกระจายความรู้เพื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีผสมผสานเพื่อให้บุคลากรได้เลือกใช้วิธีการตามความถนัดและความสะดวก การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการจัดการความรู้คือการเรียนรู้ของบุคลากรและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร การเรียนรู้ของบุคลากรจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะไปเพิ่มพูนความรู้ขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้เหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งของงาน