การจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตให้แก่องค์กร

การสัมมนา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัววิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพราะผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นมีหน้าที่เป็นผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือเป็นทั้งผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและคอยแสดงความคิดเห็นของตนเองออกไปด้วย ดังนั้นการที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม ได้แสดงว่าความคิดเห็น และได้เสนอแนวคิดจึงเป็นหัวใจสำคัญ

จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนามี ดังนี้
1.อบรม ฝึกฝน แนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ
2.พิจารณาหัวข้อที่เป็นประเด็นและทำความเข้าใจ ช่วยกันพิจารณาหัวข้อที่สงสัยของผู้อื่น
3.เสนอเรื่องราวที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ การเสนอความคิดเห็นที่ทันสมัยย่อมเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กร
4.แสวงหาข้อตกลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และแสดงความคิดเห็นในสิ่งตนสงสัย รับฟังความคิดเห็นนำกลับมาพิจารณา

ในการจัดสัมมนาแต่ละครั้งนั้นผู้จัดได้คาดหวังว่าจะนำผลข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติในสิ่งที่เป็นปัญหาร่วมกัน โดยจะได้ผลลัพธ์ไปทางใดก็ขึ้นอยู่กับการจัดสัมมนาเป็นสำคัญ แต่อย่างน้อยการจัดสัมมนานั้นทำให้สมาชิกได้รับความรู้ ความคิด และที่สำคัญยังได้รับฟังปัญหาของผู้อื่น เป็นการสานสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจไปในทางที่ดี

ในปัจจุบันมีการจัดสัมมนาเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งภายในบริษัทจัดขึ้น และการส่งพนักงานออกไปสัมมนายังภายนอกองค์กร หรือการจัดสัมมนาให้ความรู้กับคนทั่วไปที่สนใจในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาให้กับผู้สนใจขายสินค้าทางออนไลท์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เห็นได้ทั่วไปตามหน้าเว็บไซต์ มีการจัดอบรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้ว่าควรทำการค้าขายอย่างไร ควรขายสินค้าประเภทไหนถึงจะเจาะกลุ่มลูกค้าได้ เนื่องจากการทำธุรกิจทางโลกออนไลท์นั้นไม่ใช้เรื่องง่ายๆ

ในสมัยนี้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้สร้างความสะดวกสบาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะ ไม่ต้องเดินทางไปสัมมานาหรืออบรมยังที่ต่างๆ มีบริการอบรมทางอินเตอร์เน็ตผ่านวีดีโอ การสัมมนาเผยแพร่ความรู้จึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน

การแลกเปลี่ยนความรู้การจักการความรู้และเทคโนโลยี

การแลกเปลี่ยนความรู้การจักการความรู้และเทคโนโลยี

กระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  กล่าวคือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่เอื้อให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ  ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต  ช่วยในการแสวงหาความรู้จากแหล่งใหม่ๆ  ทำให้เกิดการเข้าถึงความรู้  มีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้การมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยกระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการความรู้  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร   ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 7 ดังนี้

การบ่งชี้ความรู้หรือการค้นหาความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมี วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย อะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจำเป็นต้องรู้ว่า  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือการทำแผนที่ความรู้ เพื่อหาว่าความรู้ใดมีความสำคัญสำหรับองค์กร แล้วจัดลำดับความสำคัญของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและแสวงหาความรู้ จากแผนที่ความรู้ องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ที่จำเป็นที่ต้องการมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้วองค์กรก็จะต้องหาวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายมารวมไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จคือ บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต โดยองค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจและใช้ได้ง่าย  ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ การเข้าถึงความรู้ องค์กรต้องมีวิธีการจัดเก็บและกระจายความรู้เพื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีผสมผสานเพื่อให้บุคลากรได้เลือกใช้วิธีการตามความถนัดและความสะดวก การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการจัดการความรู้คือการเรียนรู้ของบุคลากรและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร การเรียนรู้ของบุคลากรจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะไปเพิ่มพูนความรู้ขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้เหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งของงาน

เพิ่มคุณค่าแก่ธุรกิจสินค้าและการบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

การบริหารและจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเรื่องใหม่และเป็นความจำเป็นในการบริหารและจัดการในองค์กรทุกระดับ การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนในการช่วยลดปัญหาและสร้างภาพรวมของระบบสารสนเทศขององค์กรขึ้นมา แต่การจะตัดสินในในการดำเนินธุรกิจก็น่าจะได้รับการวิเคราะห์ในเรื่องของความคุ้มค่าและความเป็นไปได้และโครงการสารสนเทศถ้าสร้างขึ้นมาโดยมีการจัดทำการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้หน่วยงานสามารถนำระบบสารสนะทศไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจสมัยใหม่จะมีการให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความรู้และถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของหน่วยงาน มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารความรู้และการตั้งชุมชนความรู้ขึ้น ในกระบวนการบริหารความรู้นั้นจะมีการวิเคราะห์และแยกแยะกระบวนการในการทำงนออกมา เป็นความรู้ที่นำระบบไอทีเข้ามาช่วยเสริมและบริหารความรู้ของการทำงานในขั้นตอนท้ายของการบริหารความรู้จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ ซึ่งเป็นระโยชน์อย่างยิ่งต่อการออกแบบระบบไอที

ธุรกิจต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบแอพพลิชั่น เครือข่าย และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ส่งผลให้การควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายที่สุดของฝ่ายไอทีในองค์กร เพื่อให้องค์กรต่างๆมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งยังสามารถตั้งค่าการต่อเชื่อมของระบบต่างๆได้ใหม่โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตามปกติที่มีอยู่เดิม ดังนั้นธุรกิจต่างๆจึงสามารถดูแลและบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ง่ายขึ้น ผนวกรวมบริการคลาวด์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แทบทุกประเทศในโลกล้วนต้องการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับประเทศอื่นๆด้วยการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ความได้เปรียบในเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลต่ออำนาจการต่อรองในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่มีบทบาทในโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อประชาคมโลกจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบันเป็นไปอย่างมั่นคงและรู้เท่าทันถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อตนเองและสังคม

ความท้าทายที่แท้จริงของธุรกิจไทยในยุคดิจิตอล

คือ การสร้างโมเดลธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับสภาพแวดล้อมที่ใช้ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นเป็นแรงขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าว องค์กรต่างๆ ต้องนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดระเบียบและมีปริมาณมหาศาลเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดและสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของตนให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างเต็มที่ เพิ่มความภักดีของลูกค้าและสร้างผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

บริการจัดสัมมนาในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาและเติบโตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ในทุกๆปีจะเห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้น มีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและรูปแบบการใช้งานที่ง่ายอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ทุกเวลาทันต่อเหตุการณ์และความจำเป็นที่จะต้องใช้ประกอบกับวิถีในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี นวัตกรรม และความล้ำสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทitศต่างๆในยุคดิจิตอลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าต่างๆมากมาย ที่ล้วนแล้วมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ที่จำเป็น ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอื่นๆ กล่าวได้ว่าในการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการที่คนในยุคปัจจุบัน จะต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตและการทำธุรกิจ นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมได้เติบโต นำไปสู่ระบบ 4G ( Long Term Evolution) มีการเชื่อมต่อการใช้งาน การเข้าถึงข้อมูล สังคมออนไลน์ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งหากในการ ดำเนิน ชีวิต และธุรกิจไม่มีการปรับตัวให้รองรับกับเทคโนโลยีที่มีการเติบโตย่อมส่งผลให้เกิดการด้อย ในการพัฒนาตนเอง และสู้กับคู่แข่งในภาคธุริกิจไม่ได้ ที่จะต้องมีการแข่งขันกันตลอดเวลา

การจัดสัมมนาขึ้นเพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของ ธุรกิจในยุคดิจิตอลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ที่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ อันจะนำมาซึ่งความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจต่อไป และเพื่อเป็นการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคคลทั่วไป ได้แก่ องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการศึกษาร่วมสัมมนาได้มีมุมมองในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจของตน ยังได้นำความรู้นี้เพื่อไปใช้เพิ่ม คุณค่าทางธุรกิจที่ได้รับจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล มาใช้งานทั้งในมุมมองของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และยังเป็นการเปิดโอกาสนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของสังคม

รองเท้า อีซี่ สปิริต พักผ่อน เท้าอย่างสบายๆ

27
อีซี่ สปิริต (Easy Spirit) แฟชั่นรองเท้าสัมผัสเบาสบาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำ “คอลเลคชั่น ฤดูหนาว 2013” จินตนาการรองเท้า โดดเด่นด้วยสไตล์สวย สง่างาม และนุ่มสบายทุกย่างก้าว หาเลือกซื้อ ได้แล้ว ที่เคาน์เตอร์ Easy Spirit เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2, เซ็นทรัล บางนา ชั้น 1, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 1, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น B1, พารากอน ชั้น M และเซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 2

ให้เท้าเธอได้พักผ่อน … กับ “เอนไทน์ กราวิตี้ & อี ทรี ฮันเดรด ซิกส์ตี้” (Anti-gravity & e360) รองเท้าสวย ใส่สบาย ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ความเบาสบายทั้ง 360 องศาของโครงสร้าง น้ำหนักเพียง 5.5 ออนซ์ วัสดุ หนังเนื้อนุ่ม เพื่อโครงสร้างชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ พื้นรองเท้าด้านในและแผ่นรองรับส้นเท้าหนานุ่ม เพื่อการรองรับที่ดีกว่า โฟมเสริมด้านในเพิ่มความยืดหยุ่น และพื้นยางด้านนอก ทนทานแข็งแรง ให้คุณมั่นใจทุกย่างก้าว หลากสไตล์ให้เลือกสรร ทั้งรองเท้าส้นสูง รองเท้าแพลตฟอร์ม รองเท้าส้นเตารีด สนีกเกอร์ รองเท้าบู๊ตสวยเตะตา ฯลฯ ที่มีทั้งความงาม และประโยชน์แห่งความเบาสบายอย่างแท้จริง

คอลเลคชั่น “พาสต์ เพอร์เฟคท์” (Past Perfect) เสน่ห์แห่งความคลาสิก และความหรูสำหรับสาวทันสมัย กับรองเท้าตกแต่งหัวเข็มขัดเมทัลลิก หรือการประดับดีเทลชิ้นเล็กๆ น้อยๆ พาสต์ เพอร์เฟคท์ เป็นภาพสะท้อนของชีวิตผู้หญิงที่มีสไตล์นั่นเอง ส่วน คอลเลคชั่น “แกลม ร็อก” (Glam Rock) ความสวยหรูและมีชีวิตชีวา กับรองเท้าหนังคุณภาพสูง แต่งจิวเวลรี่สีเข้ม ประดับซิป หรือแบบพิมพ์ลายเสือดาวแต่งขอบสีดำ ที่ทำให้เกิดสัมผัสที่แตกต่าง แต่รับประกันได้ว่า ประสิทธิภาพแห่ง “ความเบาสบาย” ไม่หนีหายไปไหน อย่างแน่นอน